Varför Symbios?

.. och vad är nyttan?

Psykisk ohälsa och utanförskap är komplexa och växande utmaningar som kostar hundratals miljarder per år. Integration och matchning mellan utbildning och arbetsmarknad i en globaliserad värld med exponentiell teknikutveckling är andra utmaningar. Polariseringen ökar och klyftorna mellan rika och fattiga växer. Tonen i samhällsdebatten är bitvis hård och näthatet flödar. 

Gränsöverskridande samverkan

För att skapa ett hållbart och humant samhälle behöver vi lösa komplexa utmaningar i samspel och dialog över gränser och på olika nivåer.  S.k "wicked problems" kräver lösningar anpassade utifrån individuella, lokala respektive regionala behov. Det förutsätter samverkan mellan aktörer från offentliga och privata sfären såväl som från civilsamhället, på ett helt nytt sätt. 

Samtidigt ser vi nu ett paradigmskifte där förståelsen för vad som är djupt mänskligt, och medvetenheten om att vi byggt våra system baserat på felaktiga premisser ökar. Neuroledarskap, motivations- och positiv psykologi samt forskning om hur vi skapar tillitsstyrda, agila organisationer med människans bästa i centrum, ger oss hopp om hur det skulle kunna vara. 

"Ökande komplexitet och snabb förändring leder till att styrning och organisering av arbete förändras - organisationer blir organismer som anpassar sig likt en fågelflock nästintill i realtid. Förändringshastigheten kräver ett ständigt lärande samhälle - med grund i kontinuerlig feedback till både individ, organisation och systemnivå."   

Digitaliserade ekosystem - lösningen för effektivt samskapande på flera nivåer  

En digitaliserad öppen infrastruktur är en av nycklarna för ett ökat samspel över de traditionella gränserna, en infrastruktur där olika aktörer - kommuner, skolor, privata företag, föreningar och civilsamhälle - kan samarbeta kring regionala eller nationella utmaningar. Samma infrastruktur kan sedan användas av individer, organisationer och nätverk. Det ökar möjligheten att individanpassa lärande och utveckling efter behov och förståelsenivå.

8 nivåer av utveckling

I en komplex och föränderlig värld krävs både en mångfald av perspektiv och en genuin förståelse för hur värderingar/kultur uppstått och begränsar vår utveckling. Symbios arbetar med med utveckling utifrån åtta - 8 - nivåer som visar olika steg av förståelse eller perspektiv. 

1. Individ 2. Grupp 3. Organisation 4. System 5. Samhälle 6. Nation 7. Global 8. Meta (modern)

För att samhället, eller hela vår värld, ska nå en högre nivå som präglas av en starkt hållbar human kultur behövs medvetna individer som kan hantera hög grad av komplexitet. Allra mest behöver vi förebygga negativa samhällstrender som rädsla och dålig självkänsla leder till, för - sårade människor sårar människor. Därav Symbios starka intresse av skoltransformation genom att integrera Värdegrund 3.0 och The Nordic Formula.

När vi välter vår 8 får vi oändlighetstecknet. Det symboliserar rörelsen mellan nivåerna individ, grupp, organisation etc men ändå alltid landar tillbaka i individens medvetandenivå, upplevda mening och välmående. Vi är alla en del av samma ekosystem och det är hög tid att vi lever det paradigm vi redan är inne i. Den 4:e industriella revolutionen eller kanske snarare ...

Den humana (r)evolutionen