Nätverket Symbios

Individanpassat lärande för samtid och framtid

Nätverket för ett levande samtal med och genom eleverna, elevinflytande på riktigt! Vad barn och unga tycker och tänker om skolan och dess framtid är en del i transformationen av skolan och samhället. Med nätverket som moderskepp för Unga Symbios Boost (USB) transformerar vi svensk skola till den nya tidens lärande och lyssnar in de röster för att skapa det lärande de önskar och behöver!

Nätverket verkar för ett långsiktigt, hållbart perspektiv på skolutveckling både för individens och samhällets bästa. Lärande behöver utgå från individens styrkor och bygga på egen vilja, ansvar och intresse. Skolans bildning behöver därför vila på tre grundvärderingar. 

  1. Likvärdigt - Individanpassat och inkluderande för alla oavsett socioekonomisk bakgrund, mognad eller kommuntillhörighet.
  2. Framtidsfokuserat - Färdigheter och förmågor för att bli en ansvarstagande samhällsmedborgare och kunna navigera på en ny global arbetsmarknad.
  3. Hållbart - Ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Om vi skulle skapa ett världbäst utbildningssystem, hur skulle vi då gå tillväga? 

Vilken kunskap är värdefull nu och i framtiden? 

Finns det kunskap som är relevant oavsett hur omvärlden utvecklas och i vilken takt? 

Vilka värderingar vill vi att de system som organiseras av människor ska främja? 

Vilka är de som ska vara nyskapande medskapare och varför?

Värdegrundsuppdraget 3.0. 

Skolans viktigaste uppdrag är att fostra självsäkra, välmående, empatiska, kritiskt tänkande, kreativa och demokratiska (världs) - medborgare och uppmuntra lusten att lära för livet. Hur kan vi skapa ett utbildningssystem som främjar det och vad kan vi lära från våra grannländer?

The Nordic formula. 

I Danmark har man systematiserat digitalisering och lärande med nationella verktyg för att underlätta administration och senare med "big data" ge solida analyser och möjligheten för ett individanpassat lärande efter nivå. I Finland finns ett tänk bortom "ämnen" med fokus på temabaserat lärande och en betydligt högre status i lärarens/ledarens roll. I Norge har man infört "Livsmestring" och "folkedemokrati" och kopplat det till hållbarhet som tvärgående teman för alla ämneslärare att knyta an till - det utgör basen i läroplanen. 

Tänk om vi kunde ta det bästa av dessa framgångsberättelser och syntetisera till något helt världsunikt. Ett "best of Nordens utbildningssystem" med bas i bildning och med fokus på att utveckla ett starkt självledarskap hos barnen så att de kan navigera i en automatiserad, digitaliserad framtid byggd på en nätverksekonomi. Vilka möjligheter skulle de skapa då?

Vi tror på att lära av det som fungerar och lyfta fram positiva exempel oavsett om det är på individ, organisations, system eller nationell nivå. Det finns mängder av goda exempel på nytänkande och effektiva skolutvecklingsidéer och eldsjälar på olika nivåer. Att synliggöra inspirerande förebilder för att "boosta" andra att våga följa efter, är grundidén med hela vårt nätverk.

Unga SymbiosBoost - USB

För dig under 20

USB NETWORK - Elevinflytande och demokrati på riktigt!

Unga SymbiosBoost är den del av Symbios Network som vänder sig till alla elever. Barn och unga idag lever och utvecklas inom de ramar skolväsendet har satt upp. I USB fångar vi upp ungas åsikter och tankar om skola och samhälle i nutid och framtid och applicerar dem på ett sätt som gynnar allas förutsättningar för lärande. Genom att anpassa elevens kunskapskarta och skoltakt ska också varje individ kunna ha reellt inflytande över just sin skolgång.

Nätverket för ett levande samtal med och genom USB. Vad barn och unga tycker och tänker om skolan och dess framtid just nu måste vara en del i transformationen av skolan. Med nätverket som moderskepp för USB transformerar vi svensk skola till den nya tidens lärande och lyssnar in de som är framtidens röster för att skapa det lärande de önskar och behöver!